Algemene Voorwaarden

Alle diensten die verricht worden door Seacull Juristen en Advocaten, zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:
1.     Alle opdrachten van cliënten worden verstrekt aan de bij/in opdracht van Seacull werkzame advocaten en worden verricht voor rekening van Seacull Advocaten. De opdracht kan steeds worden uitgevoerd door anderen ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten voor rekening van Seacull en op alle rechtsverhoudingen van Seacull Advocaten met derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Seacull Advocaten.
3.     Iedere aansprakelijkheid van Seacull Advocaten en Juristen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de huidige polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.
4.     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Saecull Advocaten en Juristen aansprakelijk is.
5.     Seacull Advocaten en Juristen zijn bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken. Saecull Advocaten en Juristen zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Saecull Advocaten en Juristen is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden, tenzij de cliënt aantoont dat de keuze van Saecull Advocaten en Juristen van deze derden niet zorgvuldig is geweest. Saecull Advocaten en Juristen is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.
6.     Cliënt vrijwaart Seacull Advocaten en Juristen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de cliënt.
7.     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren – waarbij een minimum van 6 minuten per verrichting wordt gehanteerd - vermenigvuldigd met periodiek door Seacull Advocaten en Juristen vast te stellen
8.     Door Seacull Advocaten en Juristen ten behoeve van de cliënt betaalde (on)kosten - waaronder belaste en onbelaste verschotten - zullen naast het honorarium periodiek in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten is Seacull Advocaten en Juristen gerechtigd een bepaald percentage van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene kantoorkosten wordt onder meer verstaan porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.. De door Seacull Advocaten en Juristen gemaakte reiskosten worden aan cliënt doorberekend door middel van een vast bedrag exclusief BTW per kilometer.
9.     De werkzaamheden worden maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 100,-. Ingeval van een gerechtelijke procedure is cliënt alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten.
10.   Seacull Advocaten en Juristen is altijd en op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen terzake van de door haar reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden. Seacull Advocaten en Juristen is voorts bevoegd om het voorschot te verrekenen met de einddeclaratie en/of met de overige niet betaalde declaraties(s) in de betrokken zaak of andere zaken.
11.   Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is Seacull Advocaten en Juristen gerechtigd haar werkzaamheden voor cliënt terstond op te schorten of te staken, zonder dat Seacull Advocaten en Juristen daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.
12.   Indien de cliënt nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, dan staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
13.   Alle bedingen in deze algemene voorwaarden tussen cliënt en Seacull Advocaten en Juristen zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van alle personen die voor Seacull Advocaten en Juristen werkzaam zijn of waren, hetzij als partner (als hierboven genoemd), werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.
14.   In geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening dan wel wat ter zake in rekening is gebracht, verplichten partijen zich om de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur te volgen. Het kantoorklachtenreglement wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
15.   Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; de Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van uit deze overeenkomst voortvloeiende civielrechtelijke geschillen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 20/2011. De Algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

SEACULL EUROPE