Klacht Deurwaarder/ Notaris

U heeft een klacht tegen Uw deurwaarder 
Indien u een geschil heeft met een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder, Notaris of  een klacht wilt indienen tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder, Notaris, dan kunt u zich het beste eerst tot het gerechtsdeurwaarderskantoor en Notariskantoor zelf wenden. Het gerechtsdeurwaarderskantoor, Notariskantoor neemt uw schriftelijke klacht in behandeling en bericht u over de afhandeling ervan. Indien u er met het kantoor zelf niet uitkomt, dan kunt u zich wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders voor het indienen van een klacht: Seacull Collections Behandeld uw klacht serieus.
Toelichting
In de Gerechtsdeurwaarderswet is het wettelijk tuchtrecht over de gerechtsdeurwaarders en de waarnemend- of toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders geregeld. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is belast met toepassing van de tuchtregels.
Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend en dient te zijn gericht tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder. U dient de reden te vermelden waarom u een klacht indient en wat er precies is gebeurd. Natuurlijk moet u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Het is raadzaam om eventueel kopieën mee te zenden van stukken die van belang zijn voor uw klacht. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen. Wie moeite heeft met het formuleren van de klacht, kan de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders vragen te helpen de klacht op schrift te zetten.
Na ontvangst van de klacht wordt deze geregistreerd en wordt in de meeste gevallen de gerechtsdeurwaarder om een reactie verzocht. Vervolgens bekijkt de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de zaak. De voorzitter kan van mening zijn dat de klacht opgelost kan worden door met partijen over een schikking te spreken, waarvoor zij dan worden opgeroepen. De voorzitter van de Kamer kan ook klachten afwijzen die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn of klachten die naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht zijn. De reden van de afwijzing moet de voorzitter van de Kamer aan u in een beschikking meedelen.
U kunt tegen de afwijzing van uw klacht door de voorzitter van de Kamer vervolgens binnen veertien dagen na verzending in verzet komen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. U dient daarbij gemotiveerd aan te geven met welke overweging(en) van de voorzitter u het niet eens bent. Door het verzet vervalt de beschikking van de voorzitter, tenzij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart. U en, zo nodig, de gerechtsdeurwaarder, moet dan wel in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord.
Verklaart de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders het verzet gegrond en neemt de Kamer de klacht wel in behandeling dan worden partijen opgeroepen voor een behandeling ter zitting. Ditzelfde gebeurt als de voorzitter na het indienen van een klacht meteen besluit dat de klacht geschikt is voor behandeling door de volledige Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.
De behandeling van de klacht door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders ter zitting geschiedt in het openbaar, tenzij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders het om belangrijke redenen nodig vindt dat de behandeling geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvindt. U heeft het recht u door een gemachtigde te doen bijstaan of vertegenwoordigen.
Maatregelen
De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan, indien zij oordeelt dat een tegen een gerechtsdeurwaarder ingediende klacht gegrond is, één van de volgende maatregelen opleggen. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de gerechtsdeurwaarder:
 Berispen 
 berispen met aanzegging dat, indien nogmaals door hem een van de in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde handelingen of verzuimen worden gepleegd, een geldboete, schorsing of ontzetting uit het ambt wordt overwogen 
 een geldboete opleggen van ten hoogste € 4.537,80; 
 schorsen voor een periode van ten hoogste een jaar; 
 Ontzetten uit het ambt.
Het is ook denkbaar dat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de klacht gegrond verklaart zonder een maatregel op te leggen.
Beroep
Tegen een beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kunt u beroep aantekenen bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen dertig dagen na de dag van de aangetekende brief waarin de beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders wordt meegedeeld.

Waarheden gebaaseerd op een leugen!

Wat kunt u doen?

Wat kunt u doen als u via de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft ontvangen om voor de kantonrechter te verschijnen omdat iemand bijvoorbeeld geld van u vordert? (In de dagvaarding kan ook staan dat u voor de Sector Kanton van de Rechtbank dient te verschijnen. Dit is dan wel een zitting voor de kantonrechter.)

Bent u het eens met wat er in de dagvaarding staat, dan kunt u het beste vóór de zitting van de kantonrechter betalen bij de gerechtsdeurwaarder. Een rechtszitting kost nl. nog meer geld en geeft de kantonrechter de schuldeiser gelijk, dan moet u de kosten van die zitting ook betalen. U bent dus voordeliger uit wanneer u voor de zitting betaalt. Als u het niet met de inhoud van de dagvaarding eens bent, dan moet u naar de zitting van de kantonrechter gaan en de kantonrechter uitleggen hoe het volgens u zit. Als u die dag niet naar de zitting kunt komen, is het ook mogelijk om uw bezwaren zelf op papier te zetten. U moet er dan wel voor zorgen dat dit ruim voor de zitting naar de griffie wordt gebracht of gestuurd (vaak in tweevoud; kijkt u dit even na in de dagvaarding). U kunt ook een advocaat, gerechtsdeurwaarder of iemand anders vragen dat voor u te doen. (Betreft het een dagvaarding voor de Rechtbank, dan moet u altijd een advocaat/procureur inschakelen !) De kantonrechter kan vervolgens, bij het maken van het vonnis, rekening houden met wat u te zeggen hebt. Daar hebt u recht op ! Doet u dat namelijk niet, dan gaat de kantonrechter er vanuit dat u het met de schuldeiser eens bent: wie zwijgt, stemt toe !

STEMT TOE IS NIET VAN TOEPASSING ALS DIT OVER FRAUDE ZAKEN GAAT EN U NIET  HEEFT  GETEKEND VOOR DOCUMENTEN DIE GEPASSERD ZIJN, OOK IS LEGITIMATIE VERPLICHT BIJ OVERDRACHTEN OF AANKOPEN IN DE ONROERENDGOED SECTOR. HEEFT U WEL GETEKEND BIJ DE NOTARIS DAN IS DIT TERECHT, ZO NIET EN U KRIJGT EEN DAGVAARDING DAN BENT U IN VOORDEEL.  NOTARISSEN MAKEN OOK  FOUTEN. EEN OFFICIELE STEMPEL / HANDTEKENING  VAN EEN ADVOCAAT OF NOTARIS GEEFT AAN DAT U DE RECHTPERSOON BENT VAN DE AANKOOP, IS EEN DOCUMENT OF OVEREENKOMST NIET RECHTSGELDIG  VERVALT DE TERM WIE ZWIJGT STEMT TOE!!!! GAAT DE RECHTER ALSNOG U VERVOLGEN DAN IS HOGER BEROEP OF EEN AANKLACHT BIJ DE HOGE RAAD TE ADVISEREN.  

SEACULL controleerd de eerlijkheid en betrouwbaarheid van ambtenaren en rechtspersonen.

SEACULL EUROPE